Regulamin serwisu Ticketwhat.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Ticketwhat.pl (zwanego dalej "Serwisem"), zawierającego w szczególności informacje na temat ofert biletów linii lotniczych, a także zasady świadczenia usług pośredniczenia w zakupie.
 2. Usługodawcą w ramach Serwisu jest Ticketwhat Sp. z o.o. (zwaną dalej "Usługodawcą"), z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809810 i posługująca się numerem NIP 9462692646.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny: Ticketwhat Sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system komputerowy Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji aktualizacji m.in. Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Internet Explorer,
  3. dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny adres e-mail,
  4. aplikacja umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. W regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Strona internetowa - strona główna www.ticketwhat.pl oraz jej podstrony;
  2. Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesyłana na adres e-mail Użytkownika podany w toku wypełnienia formularza rejestracji lub formularza rezerwacji w Serwisie, zawierająca określoną informację;
  3. Dostawca - dostawca usług oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza skorzystać lub korzysta z Usług Usługodawcy, poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub rezerwacji;
  5. Umowa Pośredniczenia - umowa zawierana między Usługodawcą, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenia Usługi Pośredniczenia.
  6. Usługa Pośredniczenia - usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników, polegająca na pośredniczeniu przez Usługodawcę w zakupie przez Użytkownika usług od Dostawców za pośrednictwem Serwisu, za którą Usługodawca pobiera Opłatę serwisową.
  7. Opłata serwisowa - bezzwrotna opłata pobierana przez Usługodawcę za świadczenie Usługi Pośredniczenia za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.
 2. W ramach realizacji Usługi Pośredniczenia Usługodawca działa jako pośrednik dokonujący u Dostawców czynności faktycznych, związanych z zakupem i doręczeniem biletu zamówionego u Dostawców według wskazań Użytkownika na rzecz i w jego imieniu. Realizacja usług, jak i rozpatrywanie reklamacji podlega ogólnym warunkom Dostawców wskazywanym w niniejszym Regulaminie lub w trakcie procesu rezerwacji.
 3. Momentem zawarcia Umowy Pośredniczenia jest chwila poprawnego uzupełnienia formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie oraz kliknięcie w przycisk "Zarezerwuj".
 4. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację przez Użytkownika warunków usługi oferowanej przez Dostawcę, które można znaleźć na stronach poszczególnych Dostawców: Ryanair, Wizzair.
 5. Po dokonaniu rezerwacji w Serwisie Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności.
 6. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie przystąpi do realizacji usługi pośredniczenia w rezerwacji.
 7. Usługodawca zastrzega, że dochowa najwyższej staranności co do prawdziwości, aktualności i kompletności treści ofert zamieszczanych w Serwisie, jednak zastrzega, że ze względu na dynamikę zmian cenników linii lotniczych część z ofert może nie być aktualna. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku niedokładności lub niekompletności informacji.
 8. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę błędu w cenie lub ofercie Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji lub (jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę) zmiany ceny. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Użytkownikiem.
 9. Po realizacji usługi pośredniczenia Użytkownik otrzyma Powiadomienie z potwierdzeniem.
 10. Zawarte w Serwisie wskazówki i predykcje cen stanowią wyłącznie funkcję informacyjną i nie są częścią oferty handlowej.
  1. Usługodawca dopełnia wszelkich starań, aby prezentowane infomacje były aktualne oraz były prezentowane w sposób obiektywny.
  2. Z uwagi na częste zmiany w ofertach usługodawców zewnętrznych, prezentowane dane mogą być okresowo nieaktualne i/lub być uśrednione.
  3. Te elementy serwisu prezentowane są zaledwie w celu przybliżenia trendów cenowych wybranych usług turystycznych.

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 3. Dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, m.in. w procesie rezerwacji powinny zgadzać się z rzeczywistymi, w szczególności zawartymi w dowodzie osobistym lub w paszporcie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania lub wprowadzenia nieprawidłowych danych.
 4. W chwili dokonania rezerwacji Użytkownik powinien zweryfikować posiadanie odpowiednich i aktualnych dokumentów, certyfikatów lub ubezpieczeń umożliwiających odbycie podróży, a także zweryfikować przepisy i restrykcje związane z wjazdem do krajów, które obejmuje podróż.

§ 4 Informacje dla konsumentów

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od umowa zawartej na odległość, bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia, przy czym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w ramach których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez Usługodawcę.
 2. Usługa Pośredniczenia jest wykonywana po wyrażeniu przez Użytkownika woli skorzystania z niej, a więc może być wykonywana przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili wykonania usługi. Jeśli Dostawcy przewidują możliwość zwrotu części lub całości wartości usług Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

§ 5 Płatności

 1. Użytkownik po dokonaniu rezerwacji przez Serwis dokonuje płatności na sumę rezerwacji wskazaną podczas finalizacji procesu rezerwacji w Serwisie.
 2. Płatności są dokonywane za pośrednictwem operatora szybkich przelewów online wskazanego podczas procesu finalizacji rezerwacji.
 3. Rezerwację uznaje się za opłaconą po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia zaksięgowania płatności od operatora płatności.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik nie będzie:
  1. używać nieważnej karty płatniczej, lub karty płatniczej lub konta, z którego nie ma prawa korzystać;
  2. podszywać się pod jakąkolwiek osobę, lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązanie z jakąkolwiek osobą;
  3. naruszać jakichkolwiek praw i przepisów lub wymogów regulacyjnych;
 5. W przypadku anulowania rezerwacji przez Usługodawcę, Usługodawca zleci zwrot płatności w ciągu 3 dni roboczych.
 6. Zwrot będzie realizowany tym samym kanałem płatności, co dokonana przez Użytkownika płatność. W razie braku możliwości zwrotu tym samym sposobem płatności Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, aby wskazał rachunek bankowy, na który ma być dokonany zwrot.

§ 6 Reklamacja

 1. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację możesz zgłosić pisemnie tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 2. Wysyłając reklamację należy precyzyjnie opisać występujące wady w działaniu Serwisu lub w zakresie świadczenia Usługi Pośredniczenia.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
 4. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego takim sposobem, jakim przesłał zgłoszenie reklamacyjne.

§ 7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu są przetwarzane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz osobnym dokumencie "Polityka prywatności" zamieszczonym publicznie w Serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Ticketwhat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000809810 i posługująca się numerem NIP 9462692646.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Użytkowników.
 2. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, powstałe w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź związane z korzystaniem z Serwisu, rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Usługodawcy polski sąd powszechny.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji do odwołania.